• កម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨.pdf
  • កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា.pdf
  • កម្មវិធីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នា់ក់ក្រោមជាតិ ២០១០-២០១៩.pdf
  • ការចាត់តាំងអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំមានសុវត្ថភាព.pdf
  • គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជា.pdf
  • គោលនយោបាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ.pdf
  • ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ​ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨.pdf
  • យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៣ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា.pdf
  • យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា.pdf
  • របាយការណ៍សំយោគស្តីពី ចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើនៃយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ.pdf